ANBI

De naam van de stichting:
STICHTING PROJECTHULP SRILANKA

RSIN/fiscaalnummer       : 818829357
KvK                                      
: 30234076

 

ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Stichting Projecthulp Srilanka is al jarenlang een instantie met een ANBI STATUS.
Dit betekent dat onder de geldende belastingregels, giften aftrekbaar zijn. Normaal heb je te maken met een drempel van 1 % van je jaarinkomen. Met een periodieke gift is dit niet van toepassing.

Bij een periodieke gift zorgt een onderhandse overeenkomst van minimaal 5 jaar er voor dat je gift volledig aftrekbaar is.
Goed voor jou. Maar ook voor ons, want wij zijn er zeker van dat je ons in ieder geval 5 jaar steunt.

Contactgegevens:
Van Delftstraat 36
3381 BH Giessenburg
Telefoon: 0184-652043
e-mail:   info@stichtingprojecthulpsrilanka.nl
internet: www.stichtingprojecthulpsrilanka.nl

Bestuur:                                 
M.J. Muis-van der Borden ( voorzitter )
G. Muis ( algemeen bestuurslid )
J. Volwerk ( secretaris )
L. Blom-van den Broek ( penningmeester )

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen enkele vorm van vergoedingen. Tot op heden heeft zelfs geen enkel bestuurslid de door hem of haar gemaakte onkosten gedeclareerd.

Beleidsplan/ Doelstelling 2021:
Stichting Projecthulp Srilanka wil zoveel mogelijk mensen in Sri Lanka helpen een beter bestaan op te bouwen. Er worden zoveel mogelijk duurzame projecten opgezet die de mensen helpen om zichzelf te leren redden. Ook wordt veel aandacht besteed aan medische zorg en scholing .
Er wordt niet gekeken naar etnische achtergrond, afkomst of religieuze overtuiging.

Jaarlijks is het eerste doel geld in te zamelen via sponsors en door middel van acties, markten, lotenverkoop e.d. voor

  • alle lopende projecten:
  • een medisch centrum
  • een huis voor moeders en baby’s
  • twee kleuterscholen
  • twee weeshuizen die een belangrijke bijdrage in de exploitatie nodig hebben
  • onderhoud gebouwen
  • ondersteuning van (onvolledige) gezinnen
  • de zorg dat 80 weeskinderen naar school kunnen en in pleeggezinnen kunnen wonen
  • ondersteuning van scholen door middel van het verstrekken van lesmateriaal.

Daarnaast kunnen gezien de reserve, welke in 2016 is verkregen uit twee erfenissen, extra hulp aanvragen gehonoreerd worden. In 2019 is door het bestuur op diverse aanvragen positief besloten en deze zullen gefinancierd worden uit de reserve.

Activiteiten
Verslag uitgeoefende activiteiten in 2019. De in het beleidsplan voor 2021 genoemde activiteiten golden ook voor 2019. Deze konden gelet op de inkomsten allemaal worden uitgevoerd.
Verslagen van de uitgeoefende activiteiten kunt u lezen in de rubrieken
Nieuwsbrieven
Projecten en
Nieuws

 

FINANCIELE VERANTWOORDING

Beknopte jaarrekening

INKOMSTEN 2018 2019 2020 2021
Donaties/giften 38.345,61 39.251,01 43.154,75 36.775,87
Acties 11.009,88 8.871,54 4.154,93 8.747,00
Rente
Totaal   49.355,49 48.122,55 47.309,68 45.522,87
UITGAVEN 2018 2019 2020 2021
Ondersteuning (onvolledige) gezinnen 11.802,00 12.717,00 20.184,00 11.213,00
Medische voorzieningen 6.234,00 7.191,00 8.796,00 7.196,00
Ondersteuning eigen weeshuizen 8.147,00 8.017,00 7.000,00 7.000,00
Studiekosten 15.685,00 12.685,00 10.575,00 10.575,00
Onderhoud gebouwen 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00
Tehuis voor ongehuwde moeders 4.391,00 4.381,00 3.925,00 3.905,00
Diverse uitgaven 740.90 239,27 247,15 223,40
Bouw en inrichting huis 7.000,00
Totaal    49.219,90 54.450,27 52.947,15 42.332,40

De donatie/giften zijn ontvangen van een honderdtal donateurs. Acties betreft de inkomsten van markten, de verkoop van loten e.d. Maandelijks krijgen een aantal (onvolledige) gezinnen, meestal weduwen met jonge kinderen een bijdrage in hun levensonderhoud. Medische voorzieningen betreffen de dokterskosten en de medicijnen in ons medisch centrum. Ondersteuning eigen weeshuizen en tehuis voor ongehuwde moeders betreft een bijdrage in de exploitatiekosten. Studiekosten betreft de ondersteuning van 80 weeskinderen zodat zij naar school kunnen. Diverse scholen krijgen een bijdrage voor de aankoop van lesmateriaal.

BALANS

Saldo bank 31-12-2020 €  65.998,67
Positief saldo 2021 €    3.190,47
___________ –
Saldo 31-12-2021 €  69.189,14